REGLAMENT AXM

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]REGLAMENT AVENTURA XPERIENCE MONTSENY 2015

 

1 DEFINICIÓ

Els raids d’esports de muntanya són competicions que combinen diferents esports de muntanya de manera continuada al llarg del seu recorregut. Es divideixen en seccions de durada i distància variable. Són competicions de llarga durada. Per tant la filosofia dels raids és la d’una cursa de resistència on es posen a prova les capacitats físiques i els coneixements tècnics dels participants, així com les estratègies per gestionar tàcticament el raid. L’objectiu és efectuar un recorregut per diferents entorns en el mínim temps possible. Són una modalitat que es disputa obligatòriament per equips.

 

2 COMPETICIONS DE RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA

Categories:

Elit (categoria única)

Aventura: (categoria unica)

Iniciació (categoria única)

Familiar (categoria única)

 

Les categories familiar, iniciació i aventura tenen una vocació promocional i d’apropament als raids d’esports de muntanya, per això es busca una estructura de competició acotada en el temps i assequible física i tècnicament.

 

3 ESTRUCTURA DELS RAIDS D’ESPORTS DE MUNTANYA

3.1 El Raids constaran d’una prova única dividida en seccions.

3.2 Seccions

Una secció és el tram de recorregut que hi ha entre

2 “controls canvi”. Les seccions poden incloure una o més modalitats esportives. Dintre de cada secció hi hauran “controls de pas”, tants com es consideri necessari.

3.3 Control de canvi

Lloc destinat a poder realitzar els canvis de rol, entre els membres del mateix equip i poder fer els avituallaments. Lloc on els organitzadors cronometren el final d’una secció i l’inici de la següent.

3.4 Control de pas

Són punts de pas opcionals o obligatoris en el recorregut del raid. Els controls de pas poden ser una balisa o una persona, en ambdós casos els corredors hauran de marcar la targeta de pas. Per norma, totsels controls de pas són lineals, és a dir, s’han de fer de forma consecutiva. Si en una secció o en tot el raid els controls de pas són score (es poden fer en ordre aleatori), ho haurà d’explicar l’organització en la reunió prèvia a la sortida.

3.5 Cada control de pas i control canvi tindran una puntuació determinada per l’organització.

3.6 Sortida

Les sortides de la competició i d’etapa s’efectuaran en massa o de forma esglaonada, posant-se en marxa el cronòmetre oficial del raid a la sortida del primer corredor.

3.7 Durada

3.7.1 La durada màxima prevista del raid ha de ser, segons categories:

3.7.2 Durada de les seccions: Les seccions hauran de tenir un horari de tancament per efectuar el seu recorregut. El temps màxims de les seccions seran establerts per l’organització.

3.7.3 Quan un equip arribi al “control canvi” superant l’horari de tancament establert per a la secció, estarà obligat a saltar-se la següent secció. No obtenint cap punt de la secció no realitzada. L’equip podrà continuar en competició.

3.8 Material obligatori:

3.8.1 En cada secció hi haurà un llistat de material obli gatori per poder realitzar la secció.

3.8.2 Els participants hauran de portar a terme cada secció, com a mínim amb el material obligatori destinat per la secció.

3.8.3 És responsabilitat de cada participant fer servir un material homologat i en bones condicions d’ús, així com saber-lo utilitzar.

3.9 Verificacions:

3.9.1 El material obligatori podrà ser revisat en qualsevol moment, per l’organització del raid.

3.9.2 En cas que un equip no disposi de tot el material obligatori requerit, tant a nivell individual com d’equip, no serà autoritzata sortir. En el cas que un equip, en un control de material dins la prova no porti tot el material obligatori, serà penalitzat.

3.10 Recorreguts:

3.10.1 El recorregut del raid serà secret fins la reunió tècnica de pre-sortida. Aquesta reunió, es farà abans de l’inici del raid i el seu horari serà indicat per l’organització en la documentació del raid.

3.10.2 A la reunió tècnica prèvia a la sortida del raid, l’organització facilitarà als equips, la informació necessària per l’inici del mateix.

3.11 Equips participants als raids:

3.11.1 Els equips podran ser masculins, femenins o mixtes.

3.11.2 Els equips per cada raid seran de:

Categoria Iniciació: 2 a 5 corredors.

Categoria Aventura: 2 corredors.

Categoria Elit: 2 corredors

3.12 Totes les seccions del raid les efectuaran els 2 membres de cada equip, excepte en les proves especials si així ho decideix la organització.

3.12.1 La retirada d’un membre de l’equip implica la retirada de l’equip sencer i, per tant, no puntuarà per l’etapa. La resta de components podran seguir el recorregut sempre a criteri de l’organització de la prova, però fora de cursa.

3.13 Jurat Tècnic:

3.13.1 Previ a l’inici de cada competició es nomenarà un Jurat Tècnic per resoldre les possibles reclamacions contra decisions de l’organització.

3.13.2 El Jurat Tècnic estarà format per:

El director de la cursa i un altre membre de l’organització.

Dos representants de dos equips diferents inscrits a la competició

3.13.3 En el cas que alguns dels representats del Jurat Tècnic formés part dels equips implicats en la reclamació, el director de cursa tindrà la potestat de seleccionar-ne un de nou.

3.13.4 Tots els components que formen el Jurat Tècnic tindran dret a veu i vot. En cas d’empat, el director de cursa tindrà vot doble

3.14 Suspensió del raid o d’una secció.

3.14.1 El raid o una secció podrà ser suspès/a per condicions adverses, corresponent aquesta decisió a l’organització del raid, prèvia reunió (si s’escau) amb els representants del Jurat Tècnic.

3.15 Classificacions i puntuació:

3.15.1 Les classificacions es faran per categories.

3.15.2 La classificació del raid serà la suma dels punts totals obtinguts en el raid. En cas d’empat a punts, guanyarà l’equip amb millor temps.

3.15.3 Les classificacions finals del raid han de ser establertes i publicades el mateix dia del raid com a mínim 30 minuts abans de l’entrega de premis. Les possibles reclamacions seran resoltes pel Jurat Tècnic abans de l’entrega de premis.

3.16 Bonificacions per components femenins.

3.16.1 En la categoria Elit, els equips formats per un o més components femenins, tindran una bonificació amb temps que afectarà al total del temps invertit per l’equip en el conjunt del raid.

1 component femení: Bonifiquen amb un 4% del seu temps total.

2 components femenins: Bonifiquen amb un 7% del seu temps total.

3.17 Neutralitzacions:

3.17.1 Els trasllats neutralitzats no formen part del Raid, per tant es faran amb tots els equips sortint alhora des del punt d’inicide la neutralització fins el punt en que tornarà a iniciar-se la competició del raid. 3.19

Participants

3.17.1 Els participants en les proves hauran de complir els següents requisits:

En categories Elit i Aventura els participants han

de ser majors de 18 anys.

En categories Iniciació i Familiar podran córrer menors d’edat sempre i quan vagin acompanyats d’una persona major d’edat.

Estar en possessió de la llicència federativa de l’any en curs apte per aquests tipus de competicions.

Podran prendre part als raids, els posseïdors de llicències aptes per aquestes competicions de les Federacions Estatals o Internacionals a les que estigui adherida la FEEC o tingui acord de reciprocitat.

3.18 Obligacions dels participants:

Tots els participants tenen l’obligació de seguir les indicacions donades per qualsevol membre de l’organització del raid. En cas de desobeir les indicacions de l’organització, el corredor serà desqualificat del raid o penalitzat, depenent de la gravetat de la situació.

Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

Els equips o corredors que decideixin retirar-se d’un raid hauran de comunicar-ho a l’organització a través del control

més proper al lloc de la retirada.

 

4 Puntuació de la Copa Catalana

Els punts obtinguts als raids que configuren la Copa Catalana, són els següents:

 

Classificat       Punts

1r                   50

2n                   45

3r                   41

4t                   38

5è                   36

6è                   35

7è …

 

A partir de la 5a plaça els punts segueixen baixant1 en 1, fins arribar a 1 punt. A partir d’aquest moment tots els equips classificats posteriorment, obtindran 1 punt. Cal tenir en compte que la Categoria Elit sempre puntuarà per sobre de la Categoria Aventura. La Categoria Aventura sempre puntuarà per sobre de la Categoria Iniciació. La Categoria Iniciació sempre puntuarà per sobre de a Categoria Familiar. El primer equip de la categoria inferior obtindrà els punts de

l’últim classificat que hagi finalitzat el raid de la categoria superior -1. Així si l’últim equip de la categoria Elit obté 35 punts, el primer

de la categoria Aventura en tindrà 34… .

4.1 La classificació final de la Copa Catalana de Raids serà la suma de totes les puntuacions obtingudes en totes les proves de la Com a mínim, en 2 dels raids haurà d’haver participat una noia per poder puntuar.

4.2 Per puntuar a la Copa Catalana, com a mínim, el 50%del total de corredors que formen un equip han de disposar de la llicència federativa FEEC anual corresponent.

4.3 En cada raid, per poder puntuar, hi haurà d’haver un mínim de 1

corredor amb la llicència federativa FEEC anual corresponent.

 

5 INFRACCIONS I SANCIONS

 

Les infraccions durant el decurs de la prova tindran dos tipus sanció: Desqualificació o penalització. La següent taula mostra les possiblesinfraccions i la seva sanció. El reglament de cada raid podrà contemplar altres sancions específiques, comptant sempre amb el vist i plau de la Àrea de Raids d’Esports de Muntanya de la FEEC.

 

TAULA DE DESQUALIFICACIONS I PENALITZACIONS

 

 

DESQUALIFICACIÓ-

 

Sobrepassar en més de 30 minuts el temps màxim de meta.

 

 

Infraccions contra el medi ambient. Llençar brossa.

 

Dopatge.

 

Mostrar una conducta despectiva cap als altres participants o qualsevol membre de l’organització.

 

Manipular balises o senyals deixats per l’organització

 

Desobeir directrius de seguretat indicades per l’organització.

 

Transport no autoritzat.

 

Pèrdua Targeta SportIdent o Targeta de Control

 

No passar pel control de sortida.

 

No socórrer a un equip que ho sol·liciti i aquest es trobi

en dificultats.

 

Demanar ajuda sense necessitar-la.

Els corredors d’un equip van excessivament separats

(temps > 1 minut) o no progressen juntament.

 

 

PENALITZACIONS

 

No marcar correctament un CP (control de pas). No es valida el CP

 

No passar per un CC (control canvi) No es valida els punts dels CPs de la secció.

 

Sobrepassar el tall horari d’un sector o PE (Proba Especial):

No realitzar sector o proba especial.

 

Sobrepassar el temps màxim de Meta, sense passar de

30 minuts implica la següent penalització progressi

va:

X 1’’ > <5’ = 5 punt.

5’01” > < 15’ = 10pts.

15’01” > < 30’ = 20 pts.

 

No disposar del material obligatori indicat per l’organització en el llibre de ruta per cada secció

. 1 punt x peça

 

Ajuda externa no autoritzada.

10 punts

 

Passar per camins o carreteres no autoritzades X 10punts

 

Dorsal doblat, tapat o no visible X 1 punt x peça

 

6 RESPONSABILITATS

6.1 El sol fet d’organitzar o de participar en un raid inclòs en el calendari anual de raids de la FEEC, representa l’acceptació del present reglament i així es farà constar en el reglament de cada raid.

6.2 La Organització no es fa responsable dels danys de qualsevol mena derivats o ocasionats per negligència o mala fe i altres casos contemplats a les exclusions de la pòlissa de responsabilitat civil contractada per aquestes competicions, durant la celebració dels raids.

6.3 És responsabilitat dels participants portar l’equipi material adequat per cada un dels raids. També és responsabilitat de cada participant haver obtingut els coneixements teòrics i pràctics necessaris per poder participar a les diverses modalitats del raid, així com del seu propi estat físic. Serà optatiu, per part de cada equip, prendre part a qualsevol sector amb la corresponent penalització.

6.4L’organització de cada raid podrà demanar als parti

cipants la signatura d’un full de descarrega de responsabilitats.

 

 

7 RECLAMACIONS

 

7.1 Les entitats organitzadores dels Raids posaran a disposició dels participants el full de Reclamacions i Suggeriments

7.2 Les reclamacions es faran per escrit, amb el full de reclamació oficial, el mateix dia del raid i seran resoltes pel Jurat Tècnic abans de l’entrega de premis. En cas de no estar d’acord amb la resolució, es podrà fer una reclamació a l’Àrea de Raids de la FEEC.

7.3 Per reclamacions posteriors al dia del raid, els participants tindran dret a reclamar, per escrit, dins dels 15 dies naturals següents a la celebració de cada raid i així es farà constar als reglaments de cadascun dels raids.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]